Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja przystąpienia do Towarzystw Biznesowych

Niniejszym oświadczam, że spełniam wymagania Kodeksu Etycznego TB, deklaruję wolę przystąpienia i proszę o przyjęcie w poczet Członków Towarzystw Biznesowych w Proszę podać miasto w grupie /

I. Dane deklarującego:

Proszę podać imię i nazwisko właściciela lub reprezentanta firmy
Proszę podać nazwę firmy
Proszę podać NIP w formacie (10 cyfr) 1234567890
Proszę podać adres firmy
Proszę podać miasto
Proszę podać kod pocztowy w formacie 12-345
Proszę podać poprawny e-mail
Proszę podać telefon
Proszę podać branżę
(w przypadku prowadzenia działalności w kilku branżach należy podać branżę dominującą)
Oświadczam, że w spotkaniach będę uczestniczył osobiście lub będą zastępowały mnie niżej wymienione osoby (imię i nazwisko oraz kontakt: telefon i/lub adres e-mail):
1.
2.
W przypadku zmiany powyższych danych niezwłocznie poinformuję Towarzystwa Biznesowe S.A..
Osoby mogące udzielić mi rekomendacji w procesie weryfikacji (imię i nazwisko oraz kontakt: telefon i/lub adres e-mail):
1.
2.
3.
Wiedzę o działalności Towarzystw Biznesowych uzyskałam/-em:
Proszę wybrać źródło

II. Preambuła

Towarzystwa Biznesowe to środowisko skupiające przedsiębiorców, którzy doceniają wkład Kościoła Katolickiego w kształtowanie cywilizacji europejskiej, dlatego bliskie im są takie wartości etyczne jak rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność.

Podstawowa forma uczestniczenia w życiu tego środowiska to aktywny udział w cyklicznych (cotygodniowych lub comiesięcznych) spotkaniach grup członkowskich, budowanie wzajemnego zaufania, udzielanie sobie wzajemnej pomocy oraz postępowanie zgodne z wyznawanymi zasadami. Jako przedsiębiorca Członek Towarzystw Biznesowych przestrzega zasad etycznych, jest wiarygodny, dostarcza produkty i usługi najwyższej jakości.

Naruszenie zasad etycznych i zasad rzetelnego biznesu może być powodem wykluczenia z grona Członków Towarzystw Biznesowych.

III. Wybór usługi

(ceny netto)
 1. Po podpisaniu Deklaracji Członkowskiej przez podmiot, który ubiega się o przyjęcie w poczet Członków, podmiot ten podlega weryfikacji pod kątem dawania rękojmi rzetelnego i wiarygodnego przedsiębiorcy, postępującego zgodnie z Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych. Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A. jest uprawniony do odmowy przyjęcia w poczet Członków, zawiadamiając o tym podmiot, który podpisał Deklarację Członkowską. W razie braku powiadomienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia do Towarzystw Biznesowych S.A. podpisanej Deklaracji członkowskiej o odmowie przyjęcia w poczet Członków, uznaje się, że kandydatura została zaakceptowana. Towarzystwa Biznesowe S.A. mogą powiadomić podmiot ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków TB o zaakceptowaniu jego kandydatury przed upływem 7 dni od dnia doręczenia podpisanej Deklaracji członkowskiej.
 2. Po weryfikacji Deklaracji Członkowskiej zostanie wystawiona faktura pro forma.
 3. Osoba deklarująca przystąpienie do Towarzystw Biznesowych zobowiązuje się do uiszczenia opłaty abonamentowej.
 4. Osoba deklarująca przystąpienie do Towarzystw Biznesowych zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłaty z tytułu kosztów organizacyjnych, która będzie pobierana za okres jednego kwartału z góry (do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego), ustalana w zależności od warunków organizacji działalności każdej z grup odrębnie i nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa z winy Członka. O wielkości opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwa Biznesowe S.A. informują pocztą elektroniczną Członków każdej Grupy.
 5. Opłata z tytułu kosztów organizacyjnych (pkt. 4) nie dotyczy Członków grup miesięcznych.
 6. Płatność należy uregulować przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze pro forma. Akcesja do Towarzystw Biznesowych następuje z pierwszym dniem miesiąca rozpoczynającego się po dniu opłacenia abonamentu członkowskiego.
 7. Osoba deklarująca zostaje przydzielona do Grupy Macierzystej, po czym otrzymuje dostęp do narzędzi oraz wewnętrznych kanałów komunikacyjnych Członków Towarzystw Biznesowych.
 8. Z chwilą wstąpienia do Towarzystw Biznesowych abonament nie podlega zwrotowi.
 9. Szczegółowy zapis praw i obowiązków oraz zasady świadczenia usługi Członka Towarzystw Biznesowych określa Regulamin Towarzystw Biznesowych i Kodeks Etyczny Towarzystw Biznesowych. (Linki: www.TowBiz.pl/Regulamin oraz www.TowBiz.pl/kodeksetyki/)
 10. W przypadku gdy osoba deklarująca wolę przystąpienia do Towarzystw Biznesowych nie wyrazi zgód z zakresu ochrony danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku, proces akcesji do TB nie będzie możliwy.
 11. Przedłużenie członkostwa w TB i ważności abonamentu nie wymaga podpisania kolejnej deklaracji.
 12. Na 30 dni przed upływem ważności abonamentu Członek TB otrzyma pocztą elektroniczną informację o dacie upływu ważności abonamentu, a na 21 dni przed datą upływu ważności abonamentu – fakturę pro forma na kolejny roczny abonament.
 13. W przypadku zmiany informacji zawartych w niniejszej deklaracji Członek TB poinformuje o tym pocztą elektroniczną personel TB.
 14. Opłacenie faktury pro forma oznacza potwierdzenie przez Członka TB wszystkich danych, zgód, itp. zawartych w niniejszej deklaracji i przedłużenie ważności abonamentu o kolejny okres.
Data

Kopia Deklaracji zostanie przesłana wraz z fakturą po opłaceniu faktury pro forma.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny, wyrażam* zgodę:
na przetwarzanie moich danych osobowych przez TOWARZYSTWA BIZNESOWE SA z siedzibą: Al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa, w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA AKCYJNA za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
na wykorzystywanie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych spółki TOWARZYSTWA BIZNESOWE SA;
na wykorzystywanie mojego wizerunku na stronie internetowej TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA AKCYJNA;
na wykorzystywanie mojego wizerunku na profilach TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA AKCYJNA w serwisach społecznościowych (np. Facebook).
* Zgodnie z punktem III. 10. w przypadku niewyrażenia zgód z zakresu ochrony danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (czyli w przepadku niezaznaczenia któregokolwiek z powyższych punktów) proces akcesji do TB nie będzie możliwy.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

Cofnięcie zgody możliwe jest osobiście w siedzibie firmy: Aleja Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa lub poprzez wysłanie żądania na adres e-mail: kontakt@towarzystwabiznesowe.pl.
Kupuję i płacę teraz
Kupuję i płacę później

Partnerzy

123