Regulamin e-Uczestnictwa w Towarzystwach Biznesowych S.A.

WSTĘP

Niniejszy Regulamin został stworzony przez Towarzystwa Biznesowe S.A., spółkę prawa handlowego, z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612370, NIP 7010574195, REGON: 364348959, kapitał zakładowy opłacony w całości: 135 198,00 zł PLN.

Towarzystwa Biznesowe S.A. są twórcą i Organizatorem Towarzystw Biznesowych.

Regulamin określa zasady świadczenia usługi o nazwie „e-Uczestnictwo w Towarzystwach Biznesowych” (zwanej dalej „Usługą”). Towarzystwa Biznesowe S.A. powstały, aby budować i rozwijać w Polsce przestrzeń przyjazną przedsiębiorcom, rozwijać współpracę przedsiębiorców o wspólnych wartościach, określonych w Kodeksie Etycznym Towarzystw Biznesowych S.A., a także rozwijać przedsiębiorczość w Polsce. Aby realizować te cele, w różnych miastach w Polsce i poza granicami kraju zostały powołane do życia Towarzystwa Biznesowe.

Możliwość korzystania z Usługi mają wyłącznie przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także fundacje i stowarzyszenia. Usługa świadczona jest wyłącznie drogą elektroniczną.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie Członkostwa Towarzystw Biznesowych S.A. poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. Umowa e-uczestnictwa – umowa zawarta pomiędzy Towarzystwami Biznesowymi S.A. a przedsiębiorcą, na podstawie której przedsiębiorca nabywa prawo Członka Towarzystw Biznesowych w opcji wirtualnej.
 2. E-Uczestnik Towarzystw Biznesowych (lub Członek) – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który zawarł umowę e-uczestnictwa z Towarzystwami Biznesowymi S.A.
 3. Grupa Towarzystw Biznesowych – należy przez to rozumieć grupę Członków Towarzystw Biznesowych spotykającą się w stałym miejscu i czasie oraz posiadającą Zarząd.
 4. Networking – należy przez to rozumieć wymianę informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzoną dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów; „rzetelne służenie i profesjonalne proszenie o pomoc”.
 5. Personel Towarzystw Biznesowych – należy przez to rozumieć pracowników Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. oraz współpracowników Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. świadczących osobiście lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usługi na rzecz Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. na podstawie umowy zlecenia.
 6. Towarzystwa Biznesowe – należy przez to rozumieć łącznie wszystkie Grupy Towarzystw Biznesowych tworzone przez Spółkę Towarzystwa Biznesowe S.A.
 7. Produkty Towarzystw Biznesowych S.A. – usługi świadczone przez Towarzystwa Biznesowe S.A. na rzecz Członków Towarzystw Biznesowych oraz na rzecz innych klientów.
 8. Opłata – roczna opłata za udział w Towarzystwach Biznesowych.
 9. Deklaracja członkowska – dokument w formie elektronicznej przesyłany przez przedsiębiorcę, w którym deklaruje udział w Towarzystwach Biznesowych w opcji wirtualnej, akceptację warunków Regulaminu oraz gotowość postępowania w sposób zgodny z Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych.
 10. Rekomendacja – informacja przekazywana przez Członka na temat potrzebnej mu pomocy (informacji, wiedzy, kontaktu, itp.) lub na temat cech innego Członka grupy (np. jego rzetelności, jakości jego produktów lub usług, itp.).

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 2. Regulamin udostępniony jest przedsiębiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem internetowym: www.towarzystwabiznesowe.pl przed zawarciem Umowy e-uczestnictwa w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się przedsiębiorca i trwałe pobranie na urządzenie przedsiębiorcy w formacie pliku .pdf.
 3. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi objętej Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Obowiązkiem każdego Członka jest przestrzeganie postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy e-uczestnictwa.
 6. Towarzystwa Biznesowe S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za skutki korzystania przez Członka z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 7. Członek przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez niego informacji i treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

II. Treść regulaminu

1. Regulamin określa:

a) rodzaje i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Towarzystwa Biznesowe S.A. za pośrednictwem strony internetowej www.towarzystwabiznesowe.pl;

b) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

c) warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną przez Towarzystwa Biznesowe S.A., w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się przedsiębiorca i zakaz dostarczania przez przedsiębiorcę treści o charakterze bezprawnym;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

III. Warunki techniczne

1. Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej wymagany jest komputer (PC, Mac, inny) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

a) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, obejmującym między innymi poszanowaniem praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;

b) podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych;

c) nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

3. Przedsiębiorca korzystający ze strony internetowej powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.

4. Przeglądarka powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie przynajmniej średnim.

IV. Warunki zawierania i rozwiązania Umowy e-uczestnictwa w Towarzystwach Biznesowych

1. Umowa e-uczestnictwa w Towarzystwach Biznesowych (zwana dalej Umową) zawierana jest na okres jednego roku, który rozpoczyna się w dniu dokonania opłaty.

2. Dla zawarcia Umowy konieczne są: wypełnienie i przesłanie prawidłowo wypełnionej Deklaracji członkowskiej oraz wpłacenie na rachunek TB SA opłaty.

3. Po przesłaniu Deklaracji członkowskiej przez podmiot, który ubiega się o przyjęcie w poczet Członków, podmiot ten podlega weryfikacji pod kątem dawania rękojmi rzetelnego i wiarygodnego przedsiębiorcy, postępującego zgodnie z Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych. Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A. jest uprawniony do odmowy przyjęcia w poczet Członków, zawiadamiając o tym podmiot, który przesłał Deklarację Członkowską, niezwłocznie zwracając uiszczoną opłatę. W razie braku powiadomienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia do Towarzystw Biznesowych S.A. przesłanej Deklaracji członkowskiej o odmowie przyjęcia w poczet Członków, uznaje się, że kandydatura została zaakceptowana.

4. Po upływie roku od rozpoczęcia uczestnictwa członkostwo wygasa, chyba że po otrzymaniu faktury pro forma, na 30 dni przed upływem okresu członkostwa, w terminie do 7 dni przed upływem okresu członkostwa, Członek opłaci Opłatę za rok kolejny.

5. Członkostwo wygasa z chwilą śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców.

6. W przypadku postępowania sprzecznego z Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych, Towarzystwa Biznesowe S.A. mają prawo po wysłuchaniu Członka:

a) wyznaczyć termin na dostosowanie postępowania Członka do Kodeksu Etycznego Towarzystw Biznesowych;

b) wypowiedzieć bez zachowania dodatkowego terminu wypowiedzenia, członkostwo bez zwrotu Opłaty.

V. Prawa e-Uczestnika Towarzystw Biznesowych – rodzaje i zakres Usługi

1. E-Uczestnik Towarzystw Biznesowych ma prawo do:

a) Dostępu do elektronicznych kanałów komunikowania się uczestników TB, a w szczególności m.in. do grupy prywatnej Członkowie TB w serwisie społecznościowym Facebook,

b) Umieszczenia informacji o swojej firmie w wyszukiwarce na stronie internetowej Towarzystw Biznesowych S.A.,

c) Uczestniczenia na zasadach gościa w spotkaniach biznesowych Grup TB na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

d) opieki, wsparcia i pomocy ze strony pozostałych uczestników Towarzystw Biznesowych.

2. Członek na własną prośbę otrzyma wsparcie i pomoc Personelu TB SA.

3. Członek będzie:

a) Otrzymać newsletter z informacjami o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwa Biznesowe S.A.,

b) mógł uczestniczyć w wydarzeniach, szkoleniach, usługach promocyjnych organizowanych przez Towarzystwa Biznesowe S.A. na preferencyjnych warunkach określanych każdorazowo.

4. Członek ma dostęp do wiedzy oraz dobrych praktyk zgromadzonych w Towarzystwach Biznesowych.

5. E-Uczestnik TB ma prawo uczestniczyć w spotkaniach każdej z Grup TB na zasadach obowiązujących gości, tj. po wykupieniu biletu dostępnego w sieci internet po cenie określonej w cenniku.

VI. Obowiązki Członka Towarzystw Biznesowych

1. Obowiązkiem Członka jest przesłanie Deklaracji członkowskiej, uiszczenie opłaty oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych. Podpisanie Deklaracji członkowskiej oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz gotowość postępowania w sposób zgodny z Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych.

2. Obowiązkiem Członka jest przestrzeganie zasad Kodeksu Etycznego Towarzystw Biznesowych, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Obowiązkiem Członka jest angażowanie się w pomoc innym Członkom w nawiązywaniu relacji biznesowych poprzez przekazywanie zainteresowanym kontaktów oraz informacji o wiarygodności, rzetelności, uczciwości biznesowej stron.

4. Członek będzie dostarczał oferowane na rynku usługi i produkty zgodnie ze standardami swojej branży.

5. Członek odpowiedzialnie przekazuje rzetelne i sprawdzone Rekomendacje.

6. Członek dba o przestrzeganie przez wszystkich Członków Kodeksu Etycznego Towarzystw Biznesowych, Regulaminu oraz standardów branży, przekazuje Członkom informacje o zaobserwowanych naruszeniach, a w razie potrzeby informuje o naruszeniach Zarząd Towarzystwa Biznesowe S.A.

7. Członek jest zobowiązany do przejścia bezpłatnego podstawowego szkolenia dotyczącego networkingu, udostępnionego przez Towarzystwa Biznesowe SA.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Członkowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług lub Umowy e- uczestnictwa.

2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:

a) pisemnej składając osobiście, w siedzibie Towarzystw Biznesowych S.A,

b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Towarzystw Biznesowych S.A.,

c) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: reklamacja@towarzystwabiznesowe.pl

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) oznaczenie Członka (imię, nazwisko, adres e-mail albo adres do korespondencji albo numer telefonu);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c) żądanie w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

d) określenie sposobu, w jaki Członek chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację,

e) podpis Członka – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej.

4. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Członka nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Członka, to Towarzystwom Biznesowym S.A. przysługuje prawo skontaktowania się z nim w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.

6. Towarzystwa Biznesowe S.A. dochowają wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.

7. W rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Towarzystwa Biznesowe S.A. udzielają Członkowi odpowiedzi w formie:

a) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Członka wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);

b) elektronicznej – e-mailem na adres Członka wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Klienta).

8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Członka z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Towarzystw Biznesowych S.A.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Towarzystwa Biznesowe S.A. są administratorami danych osobowych przedsiębiorcy przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w polityce prywatności zamieszczonej na stronie 9nternetowej pod adresem internetowym: https://towarzystwabiznesowe.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie lub niezbędnych przy wypełnianiu Deklaracji członkowskiej danych osobowych może uniemożliwić realizację postanowień Regulaminu lub świadczenie Usługi.
 3. Przedsiębiorca ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Towarzystwa Biznesowe S.A., a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień przedsiębiorcy w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.01.2020.
 2. Zmiana Regulaminu następuje uchwałą podjętą przez Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Członek jest obowiązany potwierdzić zapoznanie się i akceptację warunków Regulaminu w terminie 30 dni od dnia udostępnienia nowego regulaminu na stronie www.towarzystwabiznesowe.pl i otrzymaniu pocztą elektroniczną powiadomienia o jego zmianie.
 4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w pkt IX.3. Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A. będzie uprawniony do wypowiedzenia członkostwa, bez zachowania dodatkowego terminu wypowiedzenia. Wówczas Członek otrzyma proporcjonalny zwrot części Składki członkowskiej za okres od ustania członkostwa.
 5. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.towarzystwabiznesowe.pl od chwili jego zatwierdzenia uchwałą przez Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A.

Partnerzy

123