Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja e-Uczestnictwa w Towarzystwach Biznesowych

Niniejszym oświadczam, że spełniam wymagania Kodeksu Etycznego TB, deklaruję wolę e-uczestnictwa w Towarzystwach Biznesowych.

I. Dane deklarującego:

Proszę podać imię i nazwisko właściciela lub reprezentanta firmy
Proszę podać nazwę firmy
Proszę podać NIP w formacie (10 cyfr) 1234567890
Proszę podać adres firmy
Proszę podać miasto
Proszę podać kod pocztowy w formacie 12-345
Proszę podać e-mail
Proszę podać telefon
Proszę podać branżę
(w przypadku prowadzenia działalności w kilku branżach należy podać branżę dominującą)
W przypadku zmiany powyższych danych niezwłocznie poinformuję Towarzystwa Biznesowe S.A.
Osoby mogące udzielić mi rekomendacji w procesie weryfikacji (imię i nazwisko oraz kontakt: telefon i/lub adres e-mail):
1.
2.
Wiedzę o działalności Towarzystw Biznesowych uzyskałam/-em:
Proszę wybrać źródło

II. Preambuła

Towarzystwa Biznesowe to środowisko skupiające przedsiębiorców, którzy doceniają wkład Kościoła Katolickiego w kształtowanie cywilizacji europejskiej, dlatego bliskie im są takie wartości etyczne jak rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność.

Jako przedsiębiorca Członek Towarzystw Biznesowych przestrzega zasad etycznych, jest wiarygodny, dostarcza produkty i usługi najwyższej jakości.

Naruszenie zasad etycznych i zasad rzetelnego biznesu może być powodem do wykluczenia z grona uczestników Towarzystw Biznesowych.

III. Usługa

e-Uczestnictwo w Towarzystwach Biznesowych
  1. Po podpisaniu Deklaracji członkowskiej przez podmiot, który ubiega się o przyjęcie w poczet Członków, podmiot ten podlega weryfikacji pod kątem dawania rękojmi rzetelnego i wiarygodnego przedsiębiorcy, postępującego zgodnie z Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych. Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A. jest uprawniony do odmowy przyjęcia w poczet Członków, zawiadamiając o tym podmiot, który podpisał Deklarację Członkowską. W razie braku powiadomienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia do Towarzystw Biznesowych S.A. podpisanej Deklaracji członkowskiej o odmowie przyjęcia w poczet Członków, uznaje się, że kandydatura została zaakceptowana. Towarzystwa Biznesowe S.A. mogą powiadomić podmiot ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków TB o zaakceptowaniu jego kandydatury przed upływem 7 dni od dnia doręczenia podpisanej Deklaracji członkowskiej.
  2. Umowa e-uczestnictwa w Towarzystwach Biznesowych (zwana dalej Umową) zawierana jest na okres jednego roku, który rozpoczyna się po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w pkt. 1, nie później niż w ciągu 7 dni od przesłania deklaracji i dokonaniu wpłaty. Datę rozpoczęcia okresu e-uczestnictwa określa TB SA i informuje o tym niezwłocznie e-Uczestnika pocztą elektroniczną.
  3. Osoba deklarująca przystąpienie do Towarzystw Biznesowych zobowiązuje się do uiszczenia opłaty abonamentowej.
  4. Z chwilą wstąpienia do Towarzystw Biznesowych abonament nie podlega zwrotowi.
  5. Szczegółowy zapis praw i obowiązków oraz zasady świadczenia usługi e-Uczestnictwa w Towarzystwach Biznesowych określa Regulamin e-Uczestnictwa w Towarzystwach Biznesowych (www.TowBiz.pl/e-Regulamin)
  6. W przypadku, gdy osoba deklarując wolę przystąpienia do Towarzystw Biznesowych nie wyrazi zgód z zakresu ochrony danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku, proces akcesji do TB nie będzie możliwy.
  7. Przedłużenie członkostwa w TB i ważności abonamentu nie wymaga podpisania kolejnej deklaracji.
  8. Po upływie roku od rozpoczęcia uczestnictwa członkostwo wygasa, chyba że po otrzymaniu faktury pro forma, na 30 dni przed upływem okresu członkostwa, w terminie do 7 dni przed upływem okresu członkostwa, Członek opłaci Opłatę za rok kolejny.
  9. Opłacenie faktury pro forma oznacza potwierdzenie przez Członka TB wszystkich danych, zgód, itp. zawartych w niniejszej deklaracji i przedłużenie ważności abonamentu o kolejny okres.
  10. W przypadku zmiany informacji zawartych w niniejszej deklaracji Członek TB poinformuje o tym pocztą elektroniczną personel TB.
Data

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny, wyrażam* zgodę:
na przetwarzanie moich danych osobowych przez TOWARZYSTWA BIZNESOWE SA z siedzibą: Al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa, w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA AKCYJNA za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
na wykorzystywanie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych spółki TOWARZYSTWA BIZNESOWE SA;
na wykorzystywanie mojego wizerunku na stronie internetowej TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA AKCYJNA;
na wykorzystywanie mojego wizerunku na profilach TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA AKCYJNA w serwisach społecznościowych (np. Facebook).

Klauzula Informacyjna dla Członków Towarzystw Biznesowych

Kupuję i płacę

Partnerzy

123